Tomelilla kommun

Foto på havsalger mellan två stenklippor

Havsalger på tallriken

Svenska havsalger – ett hållbart blått livsmedel för en miljömedveten matlagning.

Förstudie Åtgärdsaccelerator Hanöbukten

Stärkt samordning och påskyndade vattenvårdsåtgärder för Hanöbuktens avrinningsområde.

Foto på man som sitter uppe på ett halmtak.

Förstudie Hantverkskompetens

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Från SFI till arbete

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar och samverkansmöjligheter mellan stad och landsbygd.

Samverkan invasiva arter

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Österlens sköna vattendrag

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i Österlens vattendrag.

Geokids

Projektet gick ut på att ta fram ett koncept för lärande av geologi för barn och unga.

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.

Foto på två kvinnor som står med två hästar, ett sto och ett föl.

Destination Häst Sydöstra Skåne

Det långsiktiga målet var att medverka till sydöstra Skåne som en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Innovationscenter för landsbygden

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare för ökad tillväxt på landsbygden.

Färsk fisk – från hav till bord

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.

Foto på datorskärm med en massa kod i olika färger.

FXH – Future Experience Hub

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Foto på två hästar med röda grimmor som står på Brösarps backar.

Equine Monitoring

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Foto på en kvinna som demonstrerar en hopfällbar plastback för grönsaker.

CIRCLE

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Mountainbikeleder

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

La Source

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid.

Kulturnavet Österlen

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.