Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.…

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister…

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.…

Tillgänglighetsanpassning av bilbana och tillhörande anläggning för att välkomna fler att köra radiostyrda bilar.…

Ett projekt som syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats.…

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe.…

Tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun skapade mer attraktiva och levande orter.…

Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.…

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda.…

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.…

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv.…

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare för ökad tillväxt på landsbygden.…

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.…

Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås.…

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten.…

Projektet ska ta vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sätt stärks de ungas identitet för området.…

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge.…

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.…

Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.…

Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyter an till alla andra besöksmål som idag finns nära, och på så sätt göra området ännu mer intressant för turister och besökare att stanna kvar i.…

I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.…

Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering.…

Syftet med projektet var att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin.…

Projektets idé var att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.…

Syftet med projektet var att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.…

Detta projekt gick ut på att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk.…

Utanförskapet motarbetades med stor framgång i Perstorps kommun.…

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa.…

Förbättrad tillgänglighet och service genom InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats.…

Projektet ska genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne.…

I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.…

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 var att lösa den utmaningen.…

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.…

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.…

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.…

Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.…

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.…

Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.…

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.…

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.…

Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd.…

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka både om landsbygden och hantverket som mejerist.…

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.…

Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i projektet gett medborgare på landsbygden en möjlighet att forma bilden av sin ort i media genom att anlitas som lokalkorre.…

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlats till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café.…

Tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar och samverkansmöjligheter mellan stad och landsbygd.…

Syftet med detta projekt var att ta reda på hur fångst av den karpfisk som landas i samband med vårdfiske på ett effektivt sätt kan tas tillvara som livsmedel samtidigt som fisken blir en resurs för att finansiera en bättre vattenmiljö.…

Syftet var att samla in kunskap och underlag till en åtgärdsplan för Arkelstorpsviken som under årens lopp hade blivit allt grundare på grund av ansamlat och illaluktande sediment.…

Projektet gick ut på att ta fram ett koncept för lärande av geologi för barn och unga.…

Detta samarbetsprojekt syftade till att stötta tillblivelsen av ett nytt biosfärsområde kring Vombsjösänkan.…

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.…

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i Österlens vattendrag.…

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.…

Syftet var att etablera en marinpedagogisk verksamhet med havsnära aktiviteter i Ystad för att öka intresset för en hållbar utveckling av Östersjön bland barn och unga.…

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.…

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.…

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.…

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid.…

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.…

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa.…

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dyker upp nya kunder hela tiden.…

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?…

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.…

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.…

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.…

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.…

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här.…

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana saker.…

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.…

Det långsiktiga målet var att medverka till sydöstra Skåne som en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.…