En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dök det upp dubbelt så många deltagare än vad vi hade budgeterat för på våra aktiviteter.

Om projektet

Syftet var att samla in kunskap och underlag till en åtgärdsplan för Arkelstorpsviken som under årens lopp hade blivit allt grundare på grund av ansamlat och illaluktande sediment.

Aktiviteter

Under projektet gjordes två provtagningar i månaden, vilka följdes upp med en analys och rapport. Engagerade ideella krafter gjorde dagliga flödesmätningar under ett års tid.

Det arrangerades tematräffar, rundvandringar, utbildningar och informationsträffar för vattenråd, fiskare, markägare, lokala företagare, bybor och andra intresserade. Man ordnade också med provtagningsutbildningar och temadagar för barn och ungdomar.

Vidare så genomfördes en rad olika workshops kring bland annat ekosystemtjänster, våtmarker och utomhusmatlagning samt en BioBlitz (en 24 timmar lång biologisk inventering av ett avgränsat område där både experter och amatörer deltar). Projektets alla aktiviteter engagerade totalt 1135 deltagare.

Man hann även med ett studiebesök hos LIFE SURE-projektet i Kalmar som testat en ny ekologisk och kostnadseffektiv metod för att ta upp och återvinna bottenslam.

Projektgruppen bjöds också regelbundet in till exempelvis LRF och Fiskeföreningar för att berätta om projektet och provtagningsresultaten.

Resultat

Projektgruppen kunde snabbt glädjas åt och dra nytta utav ett enormt engagemang och intresse från lokalbefolkningen. Detta projekt, som startade som ett miljöprojekt, kom att avslutas som ett socialt miljöprojekt. Och engagemanget fortsatte även efter projektets slut. Det bildades exempelvis en vandringsgrupp som arrangerar återkommande vandringar med korvgrillning och som parallellt arbetar för en vandringsled runt hela viken.

Projektet resulterade i en populärvetenskaplig och en teknisk slutrapport, båda med en rekommenderad åtgärdsplan, vilken har förankrats i såväl Kristianstads kommun som på Länsstyrelsen Skåne. Man tog även fram tryckmaterial som till exempel en folder om Ekosystemtjänster med en karta över Arkelstorpsviken, en rapport med resultatet från den genomförda BioBlitzen samt en utvärderingsrapport.

Vid projektets slut anmälde många markägare kring Arkelstorpsviken in mark som var lämplig till att anlägga våtmarker på och Skräbeåns vattendrag, Kristianstads och Bromölla kommun arbetade med att söka stöd för att konstruera dessa våtmarker.

Projektfakta
Programperiod
2014-2024
Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne
Skånes Ess
Journalnummer
2018-832
Projektnamn i ansökan
EN VIK I SJÖRIKET SKÅNE – Åtgärdsplan för hållbar/tillgänglig Arkelstorpsvik med kunskap om näringsämnes ursprung/sediments ålder/innehåll, tillförsel av näringsämne/omfattning, ekosystemtjänster
Projektperiod
2018-10 – 2020-09
Projekttyp
Genomförandeprojekt
Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt
Finansiering
EU-fond
Havs- och fiskerifonden
Projektstöd från EU-fond
1 457 964 kronor
Offentligt stöd från LAG
718 102 kronor
Total finansiering
2 176 066 kronor
Värde av projektets ideella insatser
1 417 480 kronor
LAG-styrelsens motivering till bilfall
Projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.