Hållbar sjömat genom vårdfiske

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem!

Om projektet

Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade möjligheter för rekreation och friluftsliv. För att komma till rätta med problemen utförs vårdfiske (även kallat reduktionsfiske). I flertalet sjöar tas stora mängder mört och braxen upp med syfte att få en bättre vattenmiljö med klarare vatten och förbättrad ekologisk status. Samtidigt står livsmedelsbranschen inför utmaningen att finna nya källor för hållbara livsmedel.

Syftet med detta projekt var att ta reda på hur fångst av den karpfisk som landas i samband med vårdfiske på ett effektivt sätt kan tas tillvara som livsmedel samtidigt som fisken blir en resurs för att finansiera en bättre vattenmiljö.

Aktiviteter

Projektet utfördes som en förstudie med huvudsyfte att utreda hur en anpassad livsmedelslinje och beredningsanläggning för fisk som fångas i vårdfisket kan utformas. Nödvändig information för att få till en hållbar hantering och beredning av fisken togs fram och utarbetades. Informationen inhämtades genom egna utredningar, studiebesök på anläggningar i Finland och i kontakt med olika aktörer.

Utifrån de resultat som framkom, samt bedömda verksamhetsbehov, tog konsulter fram en anpassad, energieffektiv och livsmedelgodkänd anläggning. Även tillstånd, utsläpp och nödvändig rening av processvatten utreddes och parallellt genomförde en konsult en marknadsanalys och hade löpande kontakt med livsmedelsbranschen.

Resultat

De viktigaste slutsatserna resulterade i en rapport tillsammans med en beskrivning av problemställningen samt en marknadsanalys för de tilltänka produkterna.

Rapporten ger en generell bild över hur en beredningsanläggning och livsmedelslinje kan se ut och kan med vissa justeringar förläggas på olika geografiska områden. Den beskriver vilka tillstånd som krävs samt hur processvatten ska renas och hur logistiken från sjö till beredningsanläggning bör utformas.

Under projektet förmedlades kunskap kring övergödning, miljövård och karpfisk som mat via olika möten och workshops. Projektet resulterade därför också i bredare nätverk av aktörer som på olika sätt är kopplade till miljövård, forskning och livsmedelsbranschen.

 Läs projektets rapport genom att klicka på bilden nedanför!

Bilden föreställer första sidan på projektets slutrapport.
Projektfakta
Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2021-1422

Projektnamn i ansökan
Hållbar sjömat genom vårdfiske

Projektperiod
2022-03 – 2023-03

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt
Finansiering
EU-fond
Havs- och fiskerifonden

Projektstöd från EU-fond
850 681 kronor

Offentligt stöd från LAG
418 992 kronor

Total finansiering
1 269 673 kronor

Värde av projektets ideella insatser
884 910 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet kan på ett positivt sätt bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika näringar i ett hållbart kretslopp. En komplex och krävande förstudie, som anses kommer att kunna leverera goda resultat. Projektet kan skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och bidra till diversifiering.