Mountainbikeleder

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst
Foto på kvinnor som sitter runt ett bord.

Om projektet

Tidigare fanns inga speciellt framtagna stigar eller leder för mountainbikecykling i sydöstra Skåne. Samtidigt ökade cyklingen på vandringsleder och motionsspår. Detta projekt ville därför ta fram en infrastruktur av stigar och leder för den ökande målgruppen av cyklister. Syftet var att skapa kvalitetssäkrade mountainbikeleder i sydöstra Skåne. Bidra till en attraktiv och hälsofrämjande bygd att bo i. Öka turismen och förlänga turistsäsongen. Det långsiktiga målet var att inom tio år kunna generera minst 50 000 årliga besökare till området tack vare bra leder.

Aktiviteter

Projektledaren drev hela arbetet med utvecklingen av lederna. I samtal med olika intressenter och vid formella samråd. Genom framtagning av arbetsplaner och ansökningar om tillstånd. Genom mobilisering av ideella arbetsgrupper och slutligen genom själva genomförandet med utmärkning, röjning och grävning samt skyltning och ledmarkering.

När alla leder var klara sammanställdes dessa i en ledkarta som distribuerades till samtliga knutpunkter och turistbyråer i området. Lederna lades även upp i appen Mountainbike United™ och på projektägarens webbplats.

Resultat

Projektet skapade 15 nya leder fördelade vid fyra olika knutpunkter. Totalt anlades 40 kilometer skyltad cykelled i Smedstorp, Sjöbo Ora, Salsbjers udde, Ystads sandskog och på Äventyrscampen i Sövde.

Projektet bidrog till ökad tillgänglighet till naturen. Till en ökad spontan och organiserad cykling och till ett utökat föreningsliv. Till fler besök av cyklister från andra delar av landet och från Tyskland och Danmark. Projektet bidrog också till färre intressekonflikterna mellan olika friluftsgrupper såsom vandrare, ryttare, jägare eller fågelskådare och markägare. Tack vare lederna kan området marknadsföras som en cykelvänlig plats och besöksnäringen har möjlighet att paketera erbjudanden kring stigcykling på ett hållbart sätt.

Projektet lever vidare i projektägarens förvaltning, som är huvudman för spåren. Men också genom nätverket MTB Skåne och genom fyra lokala arbetslag som arbetar vidare med underhåll och utveckling av lederna.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2017-155

Projektnamn i ansökan
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Projektperiod
2017-03 – 2022-10

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
834 716 kronor

Offentligt stöd från LAG
361 129 kronor

Offentligt stöd från Region Skåne
30 000 kronor

Total finansiering
1 225 845 kronor

Värde av projektets ideella insatser
986 320 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet ligger helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.