Offentlig aktör

Människor promenerar längst en grusväg och träden är gröna

Snapphaneleden etapp 1

Snapphaneled mellan Arkelstorp och Sibbhult sammankopplar två redan befintliga Skåneleder.

Utveckling av Kjugekull utemuseum

Inkluderande förnyelsearbete på Kjugekulls utemusem med klättring i centrum.

Foto på man som sitter uppe på ett halmtak.

Förstudie Hantverkskompetens

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar och samverkansmöjligheter mellan stad och landsbygd.

GåGåGå

Utanförskapet motarbetades med stor framgång i Perstorps kommun.

Framsteget

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.

HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

Ett projekt som syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats.

InfoPoints Hässleholm

Förbättrad tillgänglighet och service genom InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats.

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Syftet med projektet var att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten.

Hola Lake Immeln

Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering.

Scanisaurus 2.021

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Samverkan invasiva arter

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Österlens sköna vattendrag

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i Österlens vattendrag.

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Detta samarbetsprojekt syftade till att stötta tillblivelsen av ett nytt biosfärsområde kring Vombsjösänkan.

Marinpedagogisk verksamhet

Syftet var att etablera en marinpedagogisk verksamhet med havsnära aktiviteter i Ystad för att öka intresset för en hållbar utveckling av Östersjön bland barn och unga.

Foto på två kvinnor som står med två hästar, ett sto och ett föl.

Destination Häst Sydöstra Skåne

Det långsiktiga målet var att medverka till sydöstra Skåne som en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Innovationscenter för landsbygden

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare för ökad tillväxt på landsbygden.

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.