Stödberättigande insatser

Vad kan ni få stöd för?

Ni kan söka stöd till faktiska kostnader för utgifter som är till nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål i beslut om stöd, och om dessa bedöms vara rimliga.

Exempelvis:

 • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
 • investeringar
 • eget arbete
 • köp av tjänster
 • övriga utgifter

Vad kan ni inte få stöd för?

Exempelvis:

 • löpande driftskostnader
 • kostnader för tillstånd, som exempelvis bygglov
 • avgifter och kostnader i samband med avbetalningsköp
 • kostnader för leasing
 • ersättningsinvesteringar
 • eget material
 • egna maskiner

Hur mycket kan ni söka?

Det minsta stöd man kan söka är 22 000 kronor.

Leader Östra Skånes styrelse har beslutat om så kallade riktvärden. Det innebär att projekt där nyttan endast tillfaller en kommun kan erhålla 750 000 kronor i stöd och projekt där nyttan tillfaller flera kommuner kan erhålla 1 000 000 kronor i stöd. Förstudier har andra riktvärden, hör med leaderkontoret vad som gäller.

Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. ”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal aktörer.

Styrelsen prövar dock alltid det sökta beloppet i förhållande till hur projektet bidrar till Leader Östra Skånes uppsatta indikatorer och mål. Ju högre stöd man söker ju mer resultat förväntar sig styrelsen.

I alla projekt kontrollerar man också om stödet kan anses vara statsstöd. Med statsstöd menar man när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Om stödet anses vara statsstöd begränsas stödet så att mottagaren inte får mer än vad reglerna tillåter.