Strategi

Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd. Det är vår vision.

Leader Östra Skånes utvecklingsstrategi

Varje leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Strategin har tagits fram i samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor och gäller för åren 2023-2027.

Vision

Östra Skåne – där människor och idéer skapar en levande landsbygd

Vår vision är att i östra Skåne skapar möten mellan människor en grogrund för nya idéer och kreativa lösningar som är betydelsefulla för platsens attraktivitet och tillväxt. Tillsammans bidrar vi till en levande och hållbar landsbygd där alla hittar sin plats och där delaktigheten och stoltheten är stor. Ett hållbart samhälle nu och för kommande generationer.

Tre övergripande principer

Projekt som finansieras av Leader Östra Skåne ska ta hänsyn till EU:s tre övergripande principer. Syftet är att säkerställa att ingen utvecklingsinsats görs på bekostnad av människan, naturen eller samhället eller som på något sätt kan äventyra kommande generationers möjligheter.

Hållbar utveckling

Likabehandling och icke-diskriminering

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Fem mål

MÅL 1

Ökad platsattraktivitet

Östra Skånes invånare skapar lokala värden tillsammans. Erbjudanden som närhet till utbud av aktiviteter, naturtillgångar och aktiva byar, säkerställer både livskvalitet för invånarna och inflyttning till området. De gör också området attraktivt att besöka. Östra Skåne lockar människor i alla åldrar och med olika bakgrund, vilket gör området till en levande och kreativ plats att leva på.

MÅL 2

Förhöjd idékraft

Fler samarbeten mellan företagare, inte minst inom de gröna och blåa näringarna samt besöksnäringen, skapar nya idéer och innovativa lösningar till hjälp för företagens utveckling och tillväxt. Genom samverkansytor och korskopplingar mellan branscher, akademin och organisationer, kan idékraften öka inom alla sektorer.

MÅL 3

Ökad tillväxt och sysselsättning

Östra Skåne har många konkurrenskraftiga företag med bred branschtillhörighet. Företagen hittar rätt kompetens när deras snabba tillväxt ökar sysselsättningen i området. Nya affärsrelationer, produkter och affärserbjudanden har gett de potentiella tillväxtbranscherna, såsom besöksnäringen och tjänsteföretagen, ett försprång till sina konkurrenter. Den idéburna och ideella sektorn är en viktig och stark aktör som bidrar till den ökade sysselsättningen. Samtidigt finns utbud och samarbeten för ökad kompetens hos enskilda individer.

MÅL 4

Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat

Genom ökad kunskap om den lokala miljön har östra Skånes invånare och aktörer, precis som FN:s klimatpanel önskat, transformerat sina beteenden och normer. Detta har skapat en bättre miljö, vilket är i linje med de nationella miljömålen. Fler smarta miljö- och klimatlösningar används inom alla sektorer. Att värna områdets naturtillgångar och använda dem med förnuft är självklart.

MÅL 5

Stärkt delaktighet och tillhörighet

I östra Skåne finns en plats för alla, och invånarna är duktiga på att skapa en känsla av delaktighet genom sitt stora engagemang för området och dess tillgångar. Det rika föreningslivet har vuxit genom nya generationsöverskridande och inkluderande arbetssätt, vilket har stärkt dess redan viktiga samhällsuppdrag. Invånarna är stolta ambassadörer för området och de känner tillit och att de har inflytande. På så sätt har östra Skåne blivit starkare och mer demokratiskt.

Tre insatsområden

Leader Östra Skåne har tre insatsområden, vilka beskriver de insatser som krävs för att uppnå målen. Samverkan och korskopplingar, förstudier, kompetensutveckling och metodöverföringar är givna inom alla insatsområden och en viktig del av leadermetoden. Samtliga projekt som beviljas stöd ska passa in under något av strategins tre insatsområden:

INSATSOMRÅDE 1

Platsutveckling, stolthet och delaktighet

Platsens attraktionskraft avgörs av det tillgängliga utbudet och människorna som bor där. Stolta invånare med god lokalkännedom är de bästa ambassadörerna för området, och känslan av delaktighet är avgörande för trygghet, kreativitet och lokalt engagemang.

Det kan exempelvis handla om:

 • utveckling och förädling av service och tjänster
 • utveckling av föreningar och föreningsliv
 • insatser för ökad mångfald av attraktiva livsmiljöer
 • identifiering av lokala behov och planer för användande av platsgivna resurser
 • utveckling av utbudet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter med fokus på upplevelser
 • mötesplatser för delaktighet och gemensamhet
 • att synliggöra och marknadsföra området
 • generationsöverskridande utbyten
 • insatser för ökad social tillhörighet, delaktighet och stärkt demokrati
 • integrationsfrämjande insatser
 • identitetsstärkande insatser
 • nya samarbetsformer och plattformar för samverkan.

INSATSOMRÅDE 2

Konkurrenskraft och kompetens

Östra Skåne är rikt på små och medelstora företag som har en bred branschfördelning. Samtidigt är området inne i en strukturomvandling inom näringslivet: från en bas i lantbruket och industrin till en större andel tjänsteföretag. Det kräver ny kompetens, kompetensutveckling och ökad förmåga att ta fram nya innovationer. Kompetensförsörjning är en utmaning på grund av förekomsten av fel eller för låg utbildning, men potentiella utbyten av kompetens är en möjlighet.

Det kan exempelvis handla om:

 • kompetens- och företagsutveckling
 • synliggörande och utveckling av informella kompetenser och färdigheter
 • utveckling av småskalig och hållbar produktion
 • utveckling av hållbart företagande
 • produkt- och konceptutveckling
 • nätverk och möten för affärs- och idéutbyten
 • synliggörande och marknadsföring av tjänster och produkter.

INSATSOMRÅDE 3

Grön transformation

Vikten av miljö- och klimatarbetets betydelse för ett hållbart östra Skåne är allmänt känd. Däremot finns behov av att gå från ord till handling och att genom lokalt engagemang och kompetenshöjning säkerställa effekter som består. Detta benämns grön transformation. Agenda 2030 är tydlig med att de utmaningar som samhället står inför kräver sektorsövergripande samverkan, vilket är leadermetodens styrka.

Det kan exempelvis handla om:

 • kompetenshöjande insatser inom grön omställning
 • nya och utvecklade miljö- och klimatsmarta lösningar
 • att skapa och kanalisera miljöengagemang
 • grönare byar och gårdar
 • hållbar lokal produktion
 • insatser för ökad biologisk mångfald
 • friskare marker, vatten och hav
 • hållbart friluftsliv och hållbar besöksnäring
 • nätverk och möten för nya idéer.

Indikatorer

Indikatorer är ett verktyg för att mäta uppsatta mål i strategin. De ger en bild av den utveckling som skett och ska visa på måluppfyllelse.

För att få stöd till ert projekt ska ni bidra till de mål som identifierats som måluppfyllande för strategin.