Testa er idé

Kan er projektidé bli ett leaderprojekt?

Börja med att stämma av er idé mot nedanstående frågor!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål och indikatorer uppnås?

Samverkan

Samarbetar två eller flera aktörer tillsammans i projektet för gemensam nytta?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Lokal förankring

Har ni förankrat er idé med tilltänkt målgrupp?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Genomförande­kapacitet

Har ni en plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Då har ni en idé som kan bli ett leaderprojekt!

Fyll i er idébeskrivning i formuläret här nedanför eller via en Word-fil.

Er idébeskrivning ger oss en första inblick i er projektidé och hjälper oss att komma med relevant feedback.
Er idébeskrivning ligger alltså inte till grund för ett eventuellt beslut.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.