Attraktiva orter i Hässleholm

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar!

Om projektet

Leader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun för att på så sätt skapa mer attraktiva och levande orter. Genom att samla in underlag var målsättningen att skapa en gemensam målbild för hur attraktiva orter ska se ut i framtiden.

För att uppnå det som de olika orterna önskar är det också viktigt med ett gemensamt underlag. Därför var en annan målsättning att skapa individuella byutvecklingsplaner för de sex orter som var delaktiga i projektet.

Aktiviteter

De deltagande orterna i projektet var Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Inledningsvis söktes nyckelpersoner upp på respektive ort som sedan skulle kunna leda de lokala arbetsgrupperna.

Rundvandringar genomfördes i orterna. Uppstartsmöten ägde rum där medborgare tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker deltog. Dessutom hölls ett antal gemensamma workshops mellan de olika lokala aktörerna.

Under projektets gång konstaterades att det fanns många gemensamma utmaningar och problem, vilket gjorde att man snabbt insåg att man kunde tjäna på att samverka i dessa frågor. Samverkan över ortsgränserna blev den nya parollen, och nya, breda nätverk startades. Specifika Facebookgrupper skapades för respektive ort, samt ytterligare en gemensam för samtliga orter. Vidare togs sex olika byutvecklingsplaner fram.

En slutkonferens genomfördes mellan de som varit mest aktiva och drivande på de olika orterna samt projektledningen, kommunala tjänstemän och ledande politiker. Kontentan av detta var att kommunen öppnade upp för ökad samverkan.

Resultat

Utöver de sex individuella byutvecklingsplanerna har sju virtuella mötesplatser skapats samt åtta olika, bestående nätverk.

Projektet har även resulterat i att tre nya leaderprojekt initierats utifrån de behov som tydliggjordes under projektets gång. Det handlar om projekten ”Attraktivare Vinslöv”, ”LED-skärm i Hästveda” och ”Informationstavlor i Tyringe”.

Projektet möjliggjorde även för tolv personer att genomgå intern utbildning av processledaren till att bli gruppledare på respektive ort, vilket innebär breddad kompetens för flera deltagare.

En av de riktigt stora vinsterna ligger just i att föra samman ett gäng orter för att tillsammans få en helhetssyn på kommunens totala utveckling. Nätverket har stärkt alla inblandande och tidigare stängda dörrar har öppnats.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2018-4129

Projektnamn i ansökan
Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun

Projektägare
Leader Lag PH

Projektperiod
2019-11 – 2021-04

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Samarbetspartners
Medborgare, föreningar och företag i Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö samt HessleCity.

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
186 753 kronor

Offentligt stöd från LAG
94 033 kronor

Privat finansiering
45 000 kronor

Total finansiering
325 786 kronor

Värde av projektets ideella insatser
100 540 kronor