Skånes Ess

2014–2025

Om Skånes Ess

Visionen och målbilden är att Skånes Ess år 2020 är ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. Insatser riktas för att stärka den identitetsskapande profilen genom att höja innovationskrafterna, öka den lokala påverkansmöjligheten, hitta nya samverkansformer samt utveckla, nyttja och vårda natur- och kulturresurserna.

Skånes Ess, vars leaderområde omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Vårt grannområde, LEADER Sydöstra Skåne, arbetar inom havs-och fiskerifonden även i Skånes Ess geografiska område.

Skånes Ess har under åren 2014 – 2024 prioriterat och fördelat ut samtliga av tilldelade medel till lokala projekt. Skånes Ess som förening avslutas under 2025. Leaderverksamheten i området fortsätter i Leader Östra Skåne.

Lokal utvecklingsstrategi

Vision

Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla.

Övergripande mål

Stärkt identitetsskapande profil
Förhöjda innovationskrafter
Ökad lokal påverkansmöjlighet
Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt
Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och kulturresurser

Insatsområden

Korskopplingar
Social inkludering
Konkurrenskraft
Land/vatten

Kontakt & länkar

Kerstin Hallenborg

Verksamhetsledare
kerstin@skanesess.se
070-219 99 50

Annika Jönsson

Projektcoach
annika@skanesess.se
073-934 99 50

Projekt i Skånes Ess 2014–2025

Foto på en kvinna som demonstrerar en hopfällbar plastback för grönsaker.

CIRCLE

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Naturliga Göinge

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.

Espresso News – Kompass

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Nordic Outcraft Festival

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.

Tusen röster

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

MATupphandling 80/20

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 var att lösa den utmaningen.

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Syftet med projektet var att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.

Innovativa Ess

Syftet med projektet var att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin.

Hola Lake Immeln

Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering.

Mötesplats Färevallen

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.

Läget landet

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge.

Unga Ess

Projektet ska ta vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sätt stärks de ungas identitet för området.

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten.

Miljöplansprojektet

Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås.

Humleslingan – värd en dag till

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.