Naturliga Göinge

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.

Om projektet

I projektet tas detaljerade kartor över naturområdena runt Östra Göinges byar fram och därefter skapas olika aktiviteter där dessa används, exempelvis kartpromenader. Genom insatserna vill projektägaren främja folkhälsan, stärka områdets identitetsskapande profil samt bygga upp kunskapen runt orienteringssporten. Projektet har ett särskilt fokus gentemot unga.

För att genomföra projektet anlitas en projektledare på 20% och som utöver att koordinera också ansvarar för att administrera banor och leda vandringar. Vilka områden som ska kartläggas fastställs och kartor framställs därefter. Kartorna delas ut till allmänheten i Östra Göinge i tryckt form och återfinns i digital form på projektets webbplats. Vidare arrangeras ledarledda vandringar/sammankomster. För att marknadsföra satsningen anordnas ett informationsmöte i varje by och annonseras.

Målgruppen är alla som bor och verkar i Östra Göinge. Särskilda aktiviteter riktar sig till enskilda, skolor, företag och andra föreningar.

Resultat

Vi har genomfört 118 sammankomster i projektet mellan maj 2017 och maj 2018. Stort fokus har lagts på ungdomar då 69 av dessa har varit för skolungdomar. Vid sammankomsterna har deltagarna utbildats i kartkunskap och hur man orienterar sig i naturen med hjälp av karta och kompass samt informerats om allemansrätten. Sammankomster har förekommit i samma anda även efter maj 2018 men då inte i samma utsträckning arrangerats av projektknutna personer. Under våren 2018 gick projektets fokus i stället över till att marknadsföra och organisera det som kallats ”Fasta kontroller”. I fyra olika omgångar har totalt 18 olika områden runt om i kommunen med fasta kontroller erbjudits. Totalt har hela 280 olika kontroller funnits att besöka. Kartor med dessa kontroller har funnits tillgängliga digitalt via projektets hemsida, där man också kunnat ladda ner mobilversioner av kartorna för att enkelt och hållbart kunna leta kontroller på ett smart sätt.

Kartor har också hela tiden funnits tillgängliga analogt på kommunens bibliotek. Någon karta har kommit som ett mittuppslag i lokaltidningen och till den fjärde och sista omgången med fasta kontroller så distribuerades samtliga av projektets kartor ut till kommunens samtliga hushåll i en stor kartfolder.

Projektet har skapat ett omfattande kartmaterial i direkt anslutning till kommunens samtliga tätorter och detta finns nu enkelt tillgängligt för såväl kommuninvånare som kommunbesökare så att de i framtiden mycket enklare kan ta sig ut i naturen på egen hand. Elever i kommunens skolor från årskurs 4-9 har vid upprepade tillfällen fått ta del av projektet och utbildats för att i framtiden kunna söka sig ut i naturen på egen hand.

Hela projektet har fått god respons med många som har utnyttjat möjligheten att använda sig av våra paket med fasta kontroller för att på valfri tid och i egen takt besöka intressanta platser i Skånes Gröna Hjärta.

Vi har också känt ett stort intresse från allmänheten före, under och efter projektet med stor lokal närvaro i samband med Tiomila i Glimåkra i april 2019, I kölvattnet av projektet känner vi ett utökat intresse för föreningens verksamhet och kommande rekryteringskurser efterfrågas stort.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-6505

Projektägare
FK Göingarna

Projektperiod

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
750 842 kronor

Offentligt stöd från LAG
163 256 kronor

Privat medfinansiering
430 527 kronor

Total finansiering
1 344 625 kronor

Värde av projektets ideella insatser
396 880 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet är identitetsskapande där man vill stärka varumärket för Göingebygden. I nära samarbete med andra föreningar och kommunen samt med ett brett engagemang, förbättrar man tillgängligheten till den göingska naturen genom framtagande av kartmaterial för ett stort geografiskt område. Kartmaterialet ska även finnas digitalt. Genom olika aktiviteter vill man få fler människor ut i naturen på ett tryggt sätt och lära mer om sitt närområde och vad som finns där, till exempel olika definierade platser med intressant historia. Inför 10-mila i Skåne 2019 vill man bygga upp kunskapen runt orienteringssporten för att få fler delaktiga samtidigt som man vill öka intresset för naturen och viljan att vistas där på ett hållbart sätt. Ett av de övergripande målen i Skånes Ess strategi är ”identitetsskapande profil” vilket detta projekt bidrar till. I projektet ligger även att sprida kunskap om allemansrätten och det på flera språk.