Miljöplansprojektet

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås.

Om projektet

Skånes Ess har i sin lokala utvecklingsstrategi för 2014-2020 ett stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor, framför allt genom insatsområdet Land/vatten. Här ryms idéer som berör samverkan mellan mark-, skogs- och vattenverksamheter, lokal implementering av miljöfrämjande åtgärder, förbättrad vattenmiljö i sjöar och vattendrag med avrinning till Hanöbukten/Östersjön, långsiktigt hållbart friluftsliv och turism samt kompetensfrämjande åtgärder.

Inför programperioden och som underlag till utvecklingsstrategin framtogs en lokal miljöplan för att visa vägen mot de åtgärder, korsbefruktningar mellan verksamheter samt tänkbara projektidéer som kan förverkligas av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Miljöplanen baserades på nationella och regionala miljömål samt på intervjuer med lokala och regionala myndigheter och organisationer med miljöarbete på sin agenda (kommunekologer, Länsstyrelsen i Kristianstad, Naturskyddsföreningen i Skåne, Biosfärområdet Vattenriket samt miljö- och hälsoskyddsenheten i Kristianstad).

Det finns ett gemensamt intresse i samhället att lokalt hitta balansen mellan att nyttja, utveckla och bevara de platsgivna resurser som finns i det geografiska området Skånes Ess. Miljöplanen utgör en god vägledning, men för att katalysera processen mot en grönare ekonomi krävs riktade insatser vilka ska företas genom Miljöplansprojektet. I projektet vill vi:

  • Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter.
  • Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder.
  • Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ.
  • Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer.
  • Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning.
  • Belysa pågående insatser.
  • Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt.

För att leda arbetet anställs en projektledare som koordinerar aktiviteter som ska initiera till lokalt miljöarbete. Projektledaren uppdras också att utforska området och söka reda på intressanta uppslag och idéer samt anordna studiebesök för att visa på goda exempel. För att stimulera till nya möten anordnas olika typer av tematräffar och workshops. I samverkan med regionala och lokala aktörer inom miljö och klimat informeras om finansieringsmöjligheter. Intressanta resultat följs upp kvalitativt av projektledaren och sammanställs i ett material för att kunna spridas inom nätverket och till allmänheten.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2018-708

Projektägare
Skånes Ess

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Land/vatten

Information & kontakt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
656 920 kronor

Offentligt stöd från LAG
323 558 kronor

Total finansiering
980 478 kronor

Värde av projektets ideella insatser
120 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet ger förutsättningar att omsätta den lokala miljöplanen som togs fram under 2013-2014 till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås. Projektet kan använda paraplyprojektet land/vatten som ett verktyg för initiativ som bidrar till målen. Projektet möjliggör möten mellan olika aktörer som arbetar med frågor kring land/vatten och miljö samtidigt som ett lokalt nätverk skapas. Inspirerande aktiviteter om miljöinitiativ arrangeras utifrån vad som framtagits i Miljöplanen. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.