circle

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst

Om projektet

Projektet CIRCLE var ett transnationellt projekt mellan fyra leaderområden i Sverige, Luxemburg och Finland för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar mellan små och medelstora företag och organisationer.

Tillsammans ville man arrangera olika aktiviteter för att inspirera företagare och organisationer att ta klivet utanför boxen och tänka nytt för att göra sina verksamheter mer resurseffektiva och cirkulära.

Aktiviteter

Projektet innefattade tre studieresor till Sverige, Luxemburg och Finland med besök hos företag som arbetar med cirkulära lösningar samt presentationer och workshoppar på temat. Varje land höll även lokala workshoppar kring cirkulär ekonomi och hållbart företagande, de flesta digitalt på grund av rådande pandemi.

I Sverige fanns även ett samarbete med Miljöbron Skåne där företag fick konkret hjälp med sitt hållbarhetsarbete av studenter från skånska lärosäten. Projektledaren deltog även i en intressentdialog med målet att utveckla en regional skånsk handlingsplan för cirkulär ekonomi. En satsning i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne och Region Skåne.

Avslutningsvis producerades en 40-sidig engelskspråkig inspirationsfolder med erfarenheter och goda exempel från projektet.

Resultat

Projektet gav ökad kunskap om cirkulär ekonomi och resurshantering bland deltagarna. Alla praktiska exempel som upplevdes visade på hur företag i olika länder rent konkret har tagit sig an utmaningen med att effektivisera resursanvändning, arbeta mot hållbarhet och stärka sina ekonomiska utsikter. I en utvärdering svarade samtliga deltagare att de fått nya insikter. Nästintill alla menade att de kunde använda någon eller några av de idéer som de fått se i sina egna verksamheter.

I Sverige knöts många nya kontakter mellan företag och individer och deltagarna introducerades till en rad olika aktörer, lokalt och nationellt, som ger stöd i en omställningsprocess. Genom samarbetet med Miljöbron Skåne fick ett antal företag konkret hjälp med hållbarhetsarbetet och kunde börja implementera nya strategier och lösningar i sitt fortsatta arbete.

Läs inspirationsfolder genom att klicka på bilden här nedanför.

CIRCLE vann pris för bästa landsbygdsprojekt i kategorin Hållbarhet & Miljö på Skånes leadergalan 2023.

Juryns motivering: Projektet CIRCLE har genom att jobba med lokala företag nationellt och internationellt visat att vi står inför samma utmaningar och hur vi gemensamt och lokalt kan försöka lösa dem. Genom erfarenhetsutbyte och lärande exempel om resurseffektivisering och innovationer har projektet visat att små företag kan bidra till att samhällets funktioner blir allt hållbarare och inordnas i en alltmer cirkulär ekonomi.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne
Skånese Ess

Journalnummer
2019-3922

Projektnamn i ansökan
CIRCLE – TNC

Projektperiod
2020-01 – 2022-11

Projekttyp
Samarbetsprojekt
Transnationellt projekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader
Korskopplingar

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
755 889 kronor

Offentlig stöd från LAG
374 754 kronor

Total finansiering
1 130 643 kronor

Värde av projektets ideella insatser
361 240 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

LEADER Sydöstra Skåne: En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler konsumenter. Projektets insatser bidrar till att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

Skånes Ess: Ett transnationellt projekt där hållbarhet är ett centralt begrepp. Projektet ger lokala företagare möjlighet till erfarenhetsutbyte kring den cirkulära ekonomin med andra företagare både lokalt och internationellt samt få idéer och kunskap om vad som kan göras i omställningsarbetet för en hållbarare verksamhet. Hållbarhet är ett starkt begrepp i EU2020 och detta projekt bidrar till att sprida kunskap om hållbarhet till lokal nivå. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi.