Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med projektet var att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.

Om projektet

Att det finns finansieringslösningar är avgörande för att små och medelstora företag ska kunna starta, växa och utvecklas. Projektets behov bottnar i att det idag finns begränsningar vad gäller möjligheterna till finansiering. Eftersom andra finansieringsalternativ ofta saknas är småföretagen dessutom mer beroende av banklån, och med det den medföljande högre personliga risken, än storföretagen.

I Östra Göinge finns det en stark tradition av småföretag och industriproduktion, vilka dock är utsatta för ett starkt konkurrens- och omvandlingstryck. Kommunen har en liten privat tjänstesektor och många ingångsjobb inom industrin har dessutom försvunnit genom strukturomvandling och tillväxten av nya arbetstillfällen som kompenserar bortfallet har inte skett. Detta medför en utmaning att underlätta omvandlingens effekter genom att främja utvecklingen för företagen i vår bygd. Östra Göinges arbetslöshet ligger sedan finanskrisen 2008 kvar på höga nivåer och är en av de kommunerna med högst arbetslöshet i Skåne (14,9 % Arbetsförmedlingen december 2016). Parallellt har ett stort tillflöde av utrikesfödda bidragit till nya möjligheter men också utmaningar vad gäller fler arbetsmöjligheter. Utmaningarna är inte unika för Östra Göinge, utan det finns en spridningspotential regionalt och nationellt.

Projektet tar ett helhetsgrepp om företagsutvecklingen i Östra Göinge, med fokus på hållbarhet och långsiktighet för företagen på landsbygden. Projektet kommer fokusera på att finna och undersöka nya finansieringslösningar som inte tidigare inte har använts i Östra Göinge: anpassa crowd-funding och cirkulär ekonomi till vår landsbygd, försöka skapa en sammanslutning/nätverk av målgruppen med en länk till bank och andra företagsfrämjande aktörer, nya sätt att få företag/företagare att investera i andra företag/företagare/idébärare och stötta idébärare genom t.ex. mentorskap.

Mål

  • Hitta och underlätta innovativa finansieringslösningar för företag/företagare/idébärare.
  • Utreda intresset för och behovet av mentorskap.
  • Undersöka möjligheten att skapa ett nätverk där den som har en idé kan kopplas samman med den som vill vara med att finansiera/investera (Draknästet).

Genomförande

  • Etapp 1: Inventera och identifiera företag, företagare, idébärare och finansiärer genom uppsökande verksamhet.
  • Etapp 2: Modellframtagning och inventering av vilka olika modeller som finns för innovativ finansiering.
  • Etapp 3: Uppstart av de aktiviteter som visat sig fungera bäst i etapp 2.

Resultat

Projektet har genomförts i tre etapper: Inventera och identifiera, modellframtagning, samt uppstart och test av modeller. Nedan följer en beskrivning av hur vi har arbetat i de olika etapperna. En projektledare och en projektmedarbetare har samordnat träffar och haft kontakt med medverkande företag. Projektmedel har finansierat dessa tjänster.

Mot bakgrund av de uppsatta målen kan vi konstatera att vi träffat rätt gällande de långsiktiga målen, med avseende på att skapa rätt typ av nätverk för företagare och idébärare i bygden, som i sin tur ger effekt på hållbara resurslösningar. Finansiering har visat sig inte vara det stora problemet, utan snarare resurser i form av humankapital, nätverk och kunskap. Ett sammanhang där företagare har utbyte och utväxling av varandra. Det är i skrivande stund tre år sedan ansökan skrevs och skickades in. Projektet har i dialog med Skånes Ess fått växa och omformats under vägens gång. De ambitioner som då fanns har förändrats och fokus har i stället lagts på de långsiktiga målen. De projektmål som formulerats ser vi idag som effekter av att vi säkerställt långsiktigheten i den idé som ansökan bygger på. Detta gäller i synnerhet projektmål 4 och 5 som visat sig vara optimistiskt grundade. Den modell som tagits fram handlar om att möjliggöra för en progressiv företagskultur. Att se till så att nya arbetstillfällen och företag skapas ligger egentligen utanför kommunens befogenheter. Det är till syvende och sist idébärarna och företagarna som måste stå för de valen.

Av de projektmål som satts upp är det fyra idébärare har deltagit i projektet och till dem är en mentor och en business designer från Krinova kopplade. Med denna kvartett av trepartskonstellationer har vi prövat bäringen i den typ av dynamik som modellen bygger på. För dem har det resulterat i olika utfall. Behållningen av projektet har dock varit det utvidgade nätverket, kontakt med kommunen och med Krinova. Utifrån projektmål 2 som relaterar till att företagarna/idébärarna har utvecklat sin verksamhet är måluppfyllelsen 100 %. Likaså gäller för det mål 3 som rör ökad samverkan med flera andra företag i bygden. Detta var något som uttrycktes vid den avslutande träffen i december på Kaffeterian i Broby (se ekonomiskt underlag). Ett av företagen har växlat upp och försett sig med förnyad arvoderad styrelse med spetskompetens utifrån företagets behov. En av styrelserekryteringarna gjordes genom tips från en av mentorerna. Ett av företagen har fått fördjupad kunskap i administration och ledarskap och anställt en person under projektperioden. Ett tredje företag har fått fördjupade kunskaper inom sitt specifika område och ett utökat nätverk med företag inom samma bransch. Den fjärde och sista idébäraren har arbetat med produktutveckling och målgruppssegmentering för att testsälja sin produkt innan den kommersialiseras.

De kvantitativa projektmålen har visat sig vara allt för högt satta. Inga nya företag skapats inom ramen för projektet, men Östra Göinge i stort har haft en nettotillväxt med 2,1% vilket innebär 28 företag under 2019. Vi ser också en ökad omsättning bland företag i kommunen. Det är enligt de senaste siffrorna 13 företag som passerat 400 000 kronor, vilket vi ser som en indikation på ökade möjligheter för att kunna anställa. Vi ser också en ökad branschmix och ett intresse för delade resurser där företag tar hjälp av varandra.

Vilken påverkan projektet haft på den ökningen är svårt att säga något om, men projektet har fyllt en viktig funktion för den projektledning som tog vid då det öppnade upp för företagskännedom i Östra Göinge och för implementering av modellen vi fortsättningsvis vill jobba med.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2017-608

Projektägare
Östra Göinge kommun

Projektperiod

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Konkurrenskraft

Information & kontakt

Samarbetspartners
Företag i Östra Göinge
Krinova
Nyföretagarcentrum
ALMI
Sparbanken Skåne
Sparbanken Göinge
Handelsbanken
New European Business Bulding

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
900 000 kronor

Offentligt stöd från LAG
72 366 kronor

Offentligt stöd från Östra Göinge kommun
300 000 kronor

Total finansiering
1 272 366 kronor

Värde av projektets ideella insatser
66 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet har en stark ambition att skapa nya arbetstillfällen i Östra Göinge genom nya innovativa finansieringsformer. Man försöker hitta nya metoder för finansiering av goda företagsidéer då det idag är svårt att låna till företagande på traditionellt sätt. Ett riktigt bra projekt där många nya företagsidéer kan få plats och utvecklas. Utifrån ansökan kommer projektet ha högt i tak och en förståelse för olika behov som uppkommer längs vägen. Ansökan passar väl in i strategin och bidrar till målen i insatsområdet konkurrenskraft. LAG ser det som viktigt att resultat och möjlighet ska spridas i Skånes Ess område.