Mötesplats Blåherremölla

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Om projektet

Blåherremölla i Maglehem är en av de bäst bevarade vattenmöllorna i Sverige och dessutom i funktion. Ägarfamiljen har haft Blåherremölla med café öppet ett antal helger varje år, bland annat vid påskens konstrunda, vid mölle- och bakdagar och kulturdagar samt mitt i sommaren. För att kunna utveckla verksamheten och göra Blåherremölla till en mötesplats under en större del av året krävs att lokalerna anpassas med ett ändamålsenligt kök och en energieffektiviserad samlingssal/utställningshall, där inte vind och regn kommer direkt in. Byggnaden är exteriört kulturminnesmärkt, men kommer interiört att anpassas varsamt.

De anpassade lokalerna innebär att nya typer av aktiviteter kan anordnas och inom projektet ska två hantverkskurser arrangeras på prov. Tillsammans med lokala föreningar och skolor vill föreningen utveckla en programverksamhet. Dessutom utreds inom projektet vad som krävs för att anlägga en naturslinga längs ån, tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt att restaurera det gamla vadstället.

Insatserna syftar till att göra Blåherremölla till en fungerande, fysisk mötesplats för besökare i olika åldrar, närboende, lokala föreningar, läger- och kursdeltagare. Genom att nå fler skapas också en bredare plattform för ökad förståelse för den lokala historien. Samverkan finns med skolorna i Degeberga och Huaröd, Gärds Härads Hembygdsförening, Föreningen Skånska Gårdar, Föreningen Skånska Möllor. Flertalet föreningar har uttryckt intresse för samverkan, såsom hantverksföreningar i Skåne och lokala föreningar i behov av en fysisk mötesplats.

Resultat

Huvuddelen av pengarna har använts till att bygga ett nytt kök, gräva fram det gamla vadstället, restaurera spången över vadstället.  Medlemmar i föreningen och hantverkare med erfarenhet av att arbeta med kulturbyggnader där speciella krav ställs på förståelse och kunnighet vilka regler som gäller. Flera av åtgärderna har genomförts efter samråd och godkännande av Länsstyrelsen Skåne och Kristianstads kommun.

Redan under projekttiden har vi kunnat skapa ett ökat intresse för Blåherremölla och arbetet har rönt stor uppmärksamhet hos besökarna. Projektet har bidragit till att arbetet med vården och bevarandet av Blåherremölla har tilldelats Kristianstad kommuns byggnadsvårdspris.

Vi fortsätter i projektets anda och utvecklar hela tiden besöksverksamheten, restaureringen av kulturbyggnaderna i samverkan med Länsstyrelsen, kommunen, olika intresseorganisationer som tidigare nämnts med mera. Vi är aktiva genom deltagande i Tourism in Skånes stora kursutbud samt olika sammankomster och kurser/föredrag, som anordnas av kommunen och andra aktörer, för att främja turistnäringen.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2017-3860

Projektägare
Blåherrremöllas vänner

Projektperiod

 

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Blåherrremöllas vänner

Samarbetspartners
Gärds Härads Hembygdsförening
Föreningen Skånska Gårdar
Föreningen Skånska Möllor

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
700 000 kronor

Offentligt stöd från LAG
300 000 kronor

Privat medfinansiering
44 754 kronor

Total finansiering
1 044 754 kronor

Värde av projektets ideella insatser
616 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett projekt där man vill öka tillgängligheten till en unik och historisk plats på ett hållbart sätt och oavsett fysiska förutsättningar. Projektet avser att bredda och utöka verksamheter samtidigt som den unika kulturmiljön bevaras och lyfts. Man vill arbeta med historien kopplad till nutid och framtid och med samverkan mellan stad och land. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.