MATupphandling 80/20

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 var att lösa den utmaningen.

Om projektet

Målen med projektet var att vidareutveckla och sprida upphandlingsmodellen 80/20 samt skapa samarbeten mellan lokala små livsmedelsproducenter och mindre grossister. Modellen bygger på att 80 % livsmedlen levereras av större företag som tar på sig ansvar som helhetsleverantörer. Resterande 20 % av livsmedlen levereras av mindre och lokalt producerande leverantörer som inte behöver ta på sig ansvar för volym utan levererar tills deras produkter är slut och sedan säkrar de större leverantörerna volymen. När upphandlingsmodellen implementerats ska den lösa utmaningen som kommunerna har i att få tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan de både tillfredsställa konsumentkrav och stimulera lokala livsmedelsföretag.

Projektet genomfördes av Krinova Incubator och Science Park i samarbete med kommunerna i nordöstra Skåne, lokala grossister, livsmedelsproducenter och LRF. En projektledare koordinerade processen som bestod av planering med samarbetspartners, inventering av potentiella varugrupper, identifiering av hinder/utmaningar i befintlig upphandling, utredning av vad som krävs för att företag ska lägga anbud samt ett pilottest med uppföljning och stöd.

Projektet har gett erfarenhet och förståelse hur livsmedelskedjan behöver samverka för att de lokala livsmedelsförädlande företag respektive råvaruproducenter ska kunna delta i en livsmedelsmatupphandling. Det finns inte några genvägar utan det krävs engagemang på alla nivåer i kommunerna och i de övriga delarna i livsmedelskedjan. Politiker, upphandlare, kost- och enhetschefer i kommunerna behöver ha samsyn hela vägen från politiska beslut ner på en beställningsrad kopplat till menyprogrammet hos en enskild tillagningsenhet.

Matupphandlingsmodellen 80/20 kommer att bli ett verktyg på Krinova och de andra innovationsarenorna i Sverige där lokala livsmedelsförädlande företag respektive råvaruproducenter bjuds in. Dessa innovationsarenor kommer att kunna erbjuda en ”community”/nätverk med en utvecklingsprocess för måltidslösningar och tjänster kopplat till den offentliga maten.

Resultat

Projektet har sett behovet av lösningar för de livsmedelförädlande och råvaruproducerande företagen (20 %-företagen) när det gäller administration, krav på datorkunskap (elektroniska beställningar), förpackningsstorlek, avrop och logistik.

Projektet pekar på behovet av en anpassnings- och utvecklingsprocess för produkter från 20%-företagen, tillmötesgå önskemål från kommuner och regioner.

Projektet ser projektresultatet som en bra grund att stå på inför framtidens utveckling av måltidslösningar och tjänster kopplat till den offentliga maten.

Krinova och de andra innovationsarenorna i Sverige kommer att erbjuda en ”Community”/nätverks-funktion för 20 %-företagen i arbetet med Matupphandlingmodellen 80/20. Detta arbete går ut på att hitta olika produktkoncept och lösningar per produktkategori genom samarbete mellan kommun/region, producenter, förädling, förpackningar, logistik och administrationsfunktioner etc. Innovationsarenorna kan också tillsammans med 20 %-företagen utveckla måltidslösningar och tjänster kopplat till den offentliga maten.

Projektet har också identifierat att inte bara traditionella grossister kan lösa grossistarbetesuppgifter. Först har vi lokalt och regionalt förankrade grossister som kan den lokala marknaden och har logistik som matchar dessa från 20 %-företagen. Projektet har också identifierat en annan typ av företag som vi kallar ”företag med en grossistliknande funktion”. Dessa företag kan vara ”agenter” med logistik och arrangera en bra administrativ lösning i matupphandlingen där 20 %-företagen själva kan sköta avrop och fakturering. Detta kan gälla t.ex. att livsmedelsföretag som redan levererar inom livsmedelsupphandlingen även kör 20 %-företagens produkter på sina lastbilar. Dessa företag kan också till viss del sköta den administration det innebär att vara leverantör i en livsmedelsupphandling.

Projektet har gjort genomlysning av livsmedelsupphandling 2017 hos kommuner i Skåne Nordost och de varugrupper som ingår. Projektet har också tittat på noder med från 20 %-företagen som enskilt eller tillsammans skulle kunna leverera produkter till dessa varugrupper. Parallellt har projektet tittat på noder med från 20 %-företagen som enskilt eller tillsammans skulle kunna leverera produkter. Vi ser en enorm potential för många företag varav de flesta inte tidigare deltagit i någon livsmedelsupphandling.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2017-315

Projektägare
Krinova Incubator & Science Park

Projektperiod
2017-01 – 2018-05

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Konkurrenskraft

Information & kontakt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
70 000 kronor

Offentligt stöd från LAG
30 000 kronor

Total finansiering
100 000 kronor

Värde av projektets ideella insatser
31 020 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet har en positiv intention att genom samverkan, samarbete och med en framtagen modell skapa ökad konkurrenskraft för lokala producenter. Projektet bidrar till hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt genom att lokal livsmedelsproduktion får en starkare ställning i offentlig upphandling. Resultatet kan leda till nya produkter och ny förädling av produkter vilket kan innebära ökad sysselsättning och stärka den lokala livsmedelsproduktionen. Med Krinovas stora nätverk av småskaliga livsmedelsproducenter samt att LRF är engagerade i projektet ses projektet vara förankrat hos aktörerna. Projektet kan också bidra till omställningen mot en minskning av miljörisker och resurs- och energianvändning då resultatet ska gynna den lokala produktionen.