Espresso News – Kompass

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Om projektet

Competence reklambyrå har idag en utgivning av tidningar i tre kommuner. Efter att ha haft inslag på arabiska i dessa framkom att det råder brist på information som rör integrering i det svenska samhället. På ett attraktivt och intressant sätt ville därför projektägaren förmedla hur vi lever i Sverige i artiklar och film genom en informationskanal riktad till nya medborgare på fyra språk: arabiska, dari, engelska och svenska. Hur ser jämställdheten ut i praktiken? Vilka lagar och regler gäller för barnuppfostran? Vad har kvinnors rättigheter? Vad är männens skyldigheter?

Projektet bestod i att starta upp den nya informationsverksamheten. Uppbyggandet gjordes bland annat i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunen och var ett projektstöd till företag. Projektägaren har även haft mycket kontakter med Skåne Nordost, som är ett samarbete mellan sex kommuner, och andra företag och föreningar i området. I projektbudget har funnits kostnader för personal. Vidare gjordes inköp av utrustning för att skriva artiklar och producera film. För reportageresor investerades i en begagnad bil.

Under projekttiden anställdes två nyanlända personer och 5-10 praktikanter arbetade med nyheter, översättningar och sociala medier. Den framtagna Mediekanalen bestod av en hemsida och en Facebooksida. En projektfilm är skapades av den anställde journalisten från Syrien utifrån de filmade intervjuer med nyanlända och utlandsfödda som utförts inom projektet. Intervjuerna gjordes för att ta reda på vilken information och kunskap om Sverige nyanlända saknar och önskar fanns för att komma in i det svenska samhället. Resultatet kommer att användas som en kunskapsbank i fortsatt arbete. Fortsatt finansiering är en utmaning.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-6652

Projektägare
Competence Reklambyrå AB

Projektperiod
2016-10 – 2017-09

Projekttyp
Genomförande
Projektstöd till företag

Insatsområde
Social inkludering

Information & kontakt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
169 946 kronor

Privat medfinansiering
89 026 kronor

Total finansiering
258 972 kronor

Värde av projektets ideella insatser
167 280 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet skapar förutsättningar för nyanlända att förstå och komma in i det svenska samhället och därmed förbättra sina möjligheter till anställning. Nyheter och information som berör integrering i det svenska samhället förmedlas på olika språk både analogt och digitalt. Projektet inriktar sig på att förmedla sådant som kan vara viktigt att veta om det svenska samhället såsom till exempel kvinnors och mäns rättigheter och skyldigheter, barnuppfostran mm. En separat redaktion byggs upp för att ansvara för skriften. Projektet ska drivas i brett samarbete med kommuner, studieförbund och organisationer och förväntas leda till nya jobb för en grupp som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden idag. Projektet bidrar till måluppfyllelse inom social inkludering i Skånes Ess strategi.