Mötesplats Färevallen

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.

Om projektet

Sibbhult är en liten ort i Östra Göinge kommun med cirka 1500 invånare. En ökad inflyttning och en växande integrationsverksamhet gjorde idrottsplatsen Färevallen, med fotboll som enda aktivitet, fullt belagd. Det fanns också tydliga behov av ett breddat utbud och ytor för aktiviteter i närområdet då befolkningens intresse breddats.

Genom flera åtgärder och med ett brett och stort engagemang från boende, kommunen och olika organisationer, har därför idrottsplatsen utvecklats till ett fritidsområde för motion, spontanidrott och umgänge som kan bidra till social inkludering, minska utanförskap samt verka för en stärkt identiteten i bygden.

I projektet har nya aktiviteter tillförts idrottsplatsen så som boulebanor, multiarena, utegym, samvaroplatser, padeltennis samt aktivitetsytor. Utemiljön har förbättrats med en ny entré, staket, träd och hårdbelagda ytor för att förbättra framkomlighet. Detta projekt är delprojekt i ett större projekt som inkluderar flytt av fotbollsplan och byggnation av konstplan, uppsättning av fotbollsnät och belysning, tillgänglighetsanpassning för funktionsvarierade samt markarbete och entreprenad.

Åtgärderna på Färevallen har medfört skapandet av en välvårdad och ren mötesplats med god belysning som präglas av trygghet genom att nu vara en mer sammanhängande och överskådlig mötesplats. Det är idag en fritidsmiljö som är vaken såväl dag- som kvällstid året om. Aktivitetsområdet har varje dag besökare som tidigare inte haft någon plats för sina aktiviteter.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2018-131

Projektägare
Sibbhults IF

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Social inkludering

Information & kontakt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
1 000 000 kronor

Övrigt offentligt stöd
800 000 kronor

Privat medfinansiering
681 356 kronor

Total finansiering
2 481 356 kronor

Värde av projektets ideella insatser
505 820 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet har goda intentioner och förutsättningar att utveckla den sociala integrationen och minska utanförskapet i området genom sport, idrott och fritid och bli en inkluderande mötesplats i Sibbhult. Genom den breda samverkan har projektet ett starkt underifrånperspektiv. Partnerskapet kan anses ge goda förutsättningar för marknadsföring och därigenom stärka områdets identitet. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.