Färsk fisk – från hav till bord

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.

Foto på häst med röd grimma som tittar in i kameran.

Om projektet

Syftet var att bidra till utvecklingen av en mer hållbar och konkurrenskraftig fiskenäring genom att arbeta för ökad efterfrågan på lokalt fångad fisk från det kustnära fisket. Detta då man såg att den lokala fiskenäringen i Skåne var hotad och lönsamheten var låg. Framförallt ville man öka kunskapen om det kustnära fisket, bygga långsiktiga nätverk mellan aktörer inom näringen och ge näringen verktyg att själva utveckla sina verksamheter.

Aktiviteter

Målgrupperna i projektet var flera; fiskare, handlare och butiksmedarbetare, krögare och kockar från både restaurangnäringen och offentliga kök, politiker och tjänstemän samt företrädare för myndigheter och andra organisationer som arbetar med fiskenäringen eller med lokal mat och dryck. Genom projektets aktiviteter kunde man erbjuda en neutral plattform där alla dessa personer från fiskenäring och marknad kunde träffas för att diskutera och lära sig om den andres behov och möjligheter.

För att skapa engagemang, uppmana till dialog och nya idéer valde projektgruppen att arbeta tematiskt med frågor som flera målgrupper fann intressanta. Under projektperioden arrangerades bland annat workshopen ”Varifrån kommer fisken?”, seminariet ”Myter om fisken, fisket och fiskaren” och kursen ”En väg till lönsamt företagande”.

Projektet deltog även i evenemang såsom Livsmedelsakademins dag, Knytkalaset, Food Jam och konferensen Östersjöfiske2020 och lyfte där den lokalt fångade fisken.

Resultat

Projektet bidrog till en ökad affärsmässig medvetenhet och ett entreprenöriellt tankesätt bland de lokala fiskeföretagen. Man medverkade till nyetablerade kontakter och en starkare koppling mellan fiskenäring och aktörer på marknaden. Diskussioner som startade under projektet har lett till nya samarbeten. Man har även sett ett ökat antal försäljningsställen för lokalt fångad fisk samt nya innovativa direktförsäljningskanaler. Till exempel så började flera butiker och restauranger att erbjuda fisk med lokalt ursprung och en deltidsfiskare började att sälja fisk i en REKO-ring med stor framgång.

Projektgruppen tog fram informationsblad, karta med fiskeplatser, filmer, ett magasin och pressmeddelanden som publicerades. Allt för att förmedla en positiv och flerdimensionell bild av det skånska kustfisket och för att öka intresset och efterfrågan på lokal fisk, även efter projektets slut.

Nätverket som bildades under projekttiden lever vidare bland annat genom en Facebook-grupp som det fortsätter att tillkomma nya medlemmar i med jämna mellanrum.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2017-3575

Projektnamn i ansökan
Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Projektperiod
2018-10 – 2020-07

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Havs- och fiskerifonden

Projektstöd från EU-fond
2 181 549 kronor

Offentlig stöd från LAG
1 074 494 kronor

Total finansiering
3 256 043 kronor

Värde av projektets ideella insatser
441 100 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet ligger i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla och bevara det lokala fisket.