Hållbara gräsytor

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Går det att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för användning året runt?

Om projektet

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.

Aktiviteter

Genomförandet av förstudien omfattades av tre moment; kartläggning, kostnadsberäkningar och finansieringsmöjligheter samt analys och slutsatser. I kartläggningen tittade man på kapacitetsbehov avseende energi, tekniska energilösningar, bevattnings- och ljusteknik, system för näringstillförsel samt arkitektoniska lösningar. Kostnadsberäkningarna omfattade entreprenad för grundläggning, värme- och bevattningssystem samt gräsbädd. Förstudien, som krävde samverkan och samarbete med idrottsrörelsen, offentlig förvaltning, Forskning och utveckling (FoU) samt näringsliv, sammanställdes slutligen i en skriftlig rapport.

Resultat

Förstudien konstaterar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att på ett hållbart sätt ersätta miljöbelastande konstgräs med naturgräs för användning året runt utomhus och inomhus på ett sätt som tillgodoser gräsets krav. Även om investeringen för att skapa utomhusmodellen initialt är högre än för konstgräs, uppvägs detta av elimineringen av konstgräsets nuvarande höga miljöbelastning, ökade skaderisker för spelare samt försämrad spelkvalité.

Vidare visar förstudien att det finns ett antal tekniska alternativ att uppföra en hall, eller ett så kallat klimatskal över gräsytan, för att ytterligare förbättra möjligheten att använda naturgräset året runt. Genom att ersätta konstgräsplanen med en naturgräsplan med säkerhetsbädd elimineras helt risken för föroreningar av närliggande natur och vattendrag.

Genom utnyttjande av energiinnehåll i avlopps- och processvatten från närliggande industrianläggning elimineras i stort sett drifts- och energikostnaderna för uppvärmning av naturgräsplanen och ger en hållbar lösning för idrottsutövning året runt.

Förstudien har bidragit till finansieringskunskaper samt ett underlag för att attrahera offentliga och privata finansiärer i det fortsatta arbetet med fas två, dvs. förverkligandet.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2019-3578

Projektnamn i ansökan
Förstudie för Pilotprojekt “Hållbara gräsytor för sport och fritid, Sustainable Arena Grass (SAG)”

Projektägare
Lunnarps Bollklubb

Projektperiod
2019-12 – 2021-07

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Förstudie

Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
307 954 kronor

Offentligt stöd från LAG
151 678 kronor

Total finansiering
459 632 kronor

Värde av projektets ideella insatser
361 025 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett innovativt och inspirerande projekt vars resultat, hållbara gräsytor, kan nyttjas vid många olika typer av evenemang och av många olika branscher. Projektet kan även bidra till en stor miljövinst.