GåGåGå

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Utanförskapet motarbetades med stor framgång

Om projektet

Från att stå långt utanför arbetslivet till att vara en aktiv del av det kan vara en resa som tar lång tid. År 2018 utsågs Perstorps kommun till en Sveriges mest socioekonomiskt utsatta kommuner. Kommunens Arbetsmarknadsenheten startade samma år upp ett projekt vars målsättning var att minska arbetslösheten, öka delaktigheten och bidra till de lokala företagens tillväxt.

Med en arbetsmetod som tog en mer aktiv roll i det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov nådde projektet bättre resultat än väntat.

Aktiviteter

En tydlig inriktning för projektet var det uppsökande arbetet gentemot företagen och nätverksskapandet som det innebar. Genom dialoger, företagsbesök och företagsfrukostar kunde näringslivets kompetensbehov, kortsiktiga som långsiktiga, också konkretiseras och kartläggas.

De 119 projektdeltagarna erbjöds samordnade insatser tack vare att Arbetsförmedlingen var engagerad i arbetet. Deltagarna fick individuell vägledning och coachning så att de sedan kunde matchas med företagens behov och rustas med de eftersökta kompetenserna. Rekryteringsträffar, intervjuer och studiebesök ledde både till nya praktikplatser och i vissa fall, på företagens initiativ, anställning för deltagare direkt.

Resultat

Trots stora utmaningar, bland annat coronapandemin, överträffade resultatet förväntningarna. Ett av målen handlade om att 50 deltagare skulle vara närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier eller anställning. Slutresultatet landade på 79 personer. Den uppsökande företagskontakten ledde till att 10 företag fick ett eller flera personalbehov tillgodosedda.

Att proaktivt arbeta gentemot de lokala kompetensbehoven samtidigt som invånare rustas med dessa kompetenser med hjälp av företagen själva fungerade så pass väl att projektet övergick till ordinarie verksamhet, nu med större inriktning på målgruppen försörjningsstödstagare.

Med motiveringen att med stor framgång aktivt motarbetat utanförskap och genom samarbete skapat resultat där människor känt sig inkluderade i det samhälle som de lever i och skapat delaktighet för individer långt ifrån arbetsmarknaden nominerades projektet på Leadergalan 2023.

Projektfakta
Programperiod
2014-2024
Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2017-3668

Projektnamn i ansökan
GåGåGå

Projektägare
Perstorps kommun

Projektperiod
2017-08 – 2021-06

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället
Information & kontakt

Kontaktperson
Peter Lindow

Samarbetspartners
SFI
Socialtjänsten
Lokala företag
Arbetsförmedlingen
FINSAM Skåne Nordnordväst
Kommunerna inom Familjen Helsingborg

Finansiering
EU-fond
Socialfonden

Projektstöd från EU-fond
1 223 539 kronor

Offentligt stöd från LAG
602 941 kronor

Total finansiering
1 826 480 kronor

Värde av projektets ideella insatser
1 020 360 kronor