geokids

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får.

Om projektet

Projektgruppen ville på ett roligt, lärorikt och naturnära sätt ge barn och unga samt deras vuxna ledare en inblick i sambanden mellan geologiska processer, klimatets förändringar samt en förståelse för geologisk tid och livets utveckling.

De ville ge dem ett verktyg att närma sig dessa stora och komplexa frågor och samtidigt öka kunskapen om geologiska resursers betydelse, förr, nu och i framtiden för lokalsamhällets utveckling, industrihistoria och kulturarv.

Aktiviteter

I samverkan med flera andra aktörer och experter arbetade projektgruppen fram ett lärandekoncept på temat geologi. Dels med naturnära aktiviteter och dels med ett utbildningsmaterial som finns i två varianter. Ett för skolpedagoger och ett annat anpassat för turistaktörer. Målgruppen är barn i 10-12 årsåldern. Konceptet testades i projektet och resulterade i ett underlag för spridning och vidareutveckling.

Det togs fram en logotyp och ett par geologiska tecknade karaktärer. Bland annat Geo, en ung och könsneutral person som stolt bär ett emblem med kännetecknet för bergarten Basalt och ett fotspår från en dinosaurie. Geo pryder givetvis den informationsbroschyr och det diplomeringsunderlag som också togs fram.

Det genomfördes tre testomgångar med barn på två olika platser, i Andrarum samt i Karakås utanför Kivik. Slutligen tog man fram en folder samt en beskrivning för hur Geokids passar in i skolans läroplan, en lärarhandledning.

Resultat

Alla projektmål uppnåddes eller överträffades. Tack vare projektet skapades nya samarbeten och gamla förstärktes. En plan för det fortsatta arbetet togs fram, vilket sin tur ledde till ett nytt arbetstillfälle. Geoforum Skåne, men även andra aktörer, har getts nya besöksmål och nya affärs- och utvecklingsmöjligheter.

Projektet var ett första steg i en större vision där det i slutmålet också ingår digitala komponenter och/eller ett dataspel. Även om materialet ännu bara används analogt och i muntlig form är det förberett för en vidareutveckling in i den digitala värden.

Deltagare, i projektet men även i framtiden, får en förståelse för hur jorden förändrats genom de 4 600 miljoner år den existerat. Detta kan hjälpa dem att förstå aktuella begrepp såsom hållbarhet, klimat, förnybara och ändliga resurser.

Projektfakta
Programperiod
2014-2024
Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne
Journalnummer
2020-970
Projektnamn i ansökan
GEOKIDS – Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi
Projektperiod
2020-03 – 2022-05
Projekttyp
Genomförandeprojekt
Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektstöd från EU-fond
134 618 kronor
Offentligt stöd från LAG
66 932 kronor
Total finansiering
201 550 kronor
Värde av projektets ideella insatser
284 240 kronor
LAG-styrelsens motivering till bilfall
Projektet har goda förutsättningar att inkludera och gynna samtliga sektorer. Dessutom finns det ett helhetstänk med tydliga målsättningar som, med hjälp av bred erfarenhet, tyder på att projektet kan få genomslagskraft och tillföra något till hela leaderområdet. Projektet innebär nya möjligheter för utomhuspedagogik med digitala hjälpmedel. Andrarums Alunbruk är en gömd pärla som förtjänar varsam uppmärksamhet och som kan lära oss mycket utav vårt geologiska arkiv samt inspirera till social och ekologisk hållbarhet.