HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm.

Om projektet

Projektet ”HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell” syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. Utgångspunkten var de utmaningar som flera stadscentrum har med konkurrensen från e-handeln, stora köpcentrum och efterdyningarna av coronaviruset. Målsättningen var att bidra till att vidareutveckla staden genom den samverkan som redan fanns mellan stadens aktörer.

Aktiviteter

I centrala Hässleholm gjordes en geografisk avgränsning enligt BID-modellen, en metod i strukturerad samverkan utifrån fem olika fokusområden. Här genomfördes bland annat platsvandringar med olika intressenter. Projektaktiviteter i form av möten har ägt rum i olika lokaler som är centralt placerade i Hässleholm. Planen var att starta upp trygghetsvandringar under år 2025 men tillsammans med Länsförsäkringar och Hässleholms kommun blev detta i viss utsträckning verkstad på detta redan under år 2022.

Invånarenkäten gav väldigt många svar, något som starkt signalerar det stora engagemanget för framtidens Hässleholm. Det säger Johan Jönsson som var engagerad i projektet genom centrumorganisationen HessleCity.

Sommaren 2022 invigdes Lek-loket på Stortorget i Hässleholm, och det har från första dagen varit väldigt uppskattat. Många gånger så kommer reaktionerna först då man faktiskt kan se det med egna ögon, menar Johan. Det blir ett konkret inslag som gör det lättare att ta till sig på ett annat sätt jämfört med BID-analysen eftersom den främst är ett underlag inför kommande steg.

Resultat

Aktiviteterna i projektet har resulterat i att en ny mötesplats har etablerats virtuellt. Mötesplatsen kommer att underlätta för och gynna framtida dialoger och samarbetet. Ett annat resultat är den framtagna affärs- och handlingsplan som är väl förankrad i HessleCitys styrelse och nu ligger till grund för organisationens fortsatta arbete.

En av projektets främsta styrkor, menar Johan, var att man lärde känna varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Dialogen fanns där redan i startrutan, vilket gjorde att deltagarna vann en förståelse och respekt för varandra som man inte hade tidigare på samma sätt.
– Äntligen fick vi till en samverkan mellan stadens aktörer!

Nu är nästa steg redan påbörjat. Utifrån affärsplanen har centrumorganisationen HessleCity utökat det det geografiska området till att gälla hela Hässleholm. Som ett led i detta har Johan, som tidigare var centrumutvecklare, nu en vidgad arbetsyta utifrån hans nyblivna roll som Platsutvecklare.

Siktet är inställd på att som stad framöver ansöka till utmärkelsen ”Årets Stadskärna”, och arbetet kommer även i framtiden att vara spännande att följa!

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2020-2065

Projektnamn i ansökan
Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell (HUS)

Projektägare
Hässleholms kommun

Projektperiod
2020-06 – 2023-06

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället

Information & kontakt

Kontaktperson
Sandra Holm

Samarbetspartners
HessleCity, fastighetsägare i centrala Hässleholm, representanter från kommunledningen och från näringslivet, föreningar, invånare och Svenska Stadskärnor.

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
649 803 kronor

Offentligt stöd från LAG
320 053 kronor

Total finansiering
969 856 kronor

Värde av projektets ideella insatser
370 381 kronor