Innovationscenter för landsbygden

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst

Om projektet

Till grund för detta projekt låg en förstudie som genomfördes under 2015 i Sjöbo kommun, finansierad av Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. I förstudiens resultat beskrevs behovet av en aktör som både förstår och kan skapa förutsättningar för företagande på landsbygden generellt och som förstår de grundförutsättningarna som avgör att en företagare väljer att etablera sin verksamhet utanför städerna.

Syftet med Innovationscenter för landsbygden var därför att bygga ett nav med information och kunskaper som kunde komplettera kommunernas näringslivsverksamhet. För en ökad innovationskraft och en ökad tillväxt bland landsbygdsföretag. Projektet förväntades också bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential.

Aktiviteter

I projektet byggde man upp en organisation, utvecklade ett arbetssätt och en arbetsmodell samt etablerade en verksamhet. Alla aktiviteter utfördes primärt i sydöstra Skånes fyra kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, men med kontaktskapande både lokalt, regionalt och i vissa fall nationellt. Arbetssättet innebar en proaktiv och uppsökande verksamhet i form av företagsbesök och rådgivning nära företagarna.

Arbetsmodellen som togs fram vilar på följande sex ”S”:

  • Stärka, Stödja och Slussa – rådgivning för företagare, kontaktskapande och slussning till olika stödsystem.
  • Stimulera idéskapande – sex ”Innovation Camps” genomfördes, riktade till företag inom en specifik bransch som tillsammans deltog i innovationsworkshops.
  • Samordna och Skapa möjligheter – matchning och kontaktskapande mellan aktörer som har nytta av att samverka men som annars inte skulle komma i kontakt med varandra.

Övriga aktiviteter var dialogmöten där innovatörer fördes samman med landsbygdsföretag för att testa nya produkter som till exempel drönare för vilthantering. I samarbete med LRF och SLU Alnarp skapades ett möteskoncept med namnet ”Växande möten”. I samverkan med akademin kunde studenter även erbjudas examensarbete.

Resultat

I projektet tillhandahölls en rad utvecklingsinsatser för lokala företag och det erbjöds motivation för förändring och utveckling, det vill säga innovation. Totalt fick 162 unika aktörer rådgivning och 137 erbjöds slussning. Det arrangerades 66 innovationsseminarier och kreativa workshops. 19 projektansökningar skrevs fram, varav 12 blev beviljade stöd.

Projektet har bidragit till ökad samverkan kring innovation, mellan företagare men också mellan olika stödaktörer. Stödaktörer som också fick hjälp med att nå ut till landsbygdens företagare, vilket synliggjorde och ökade användandet av innovationsstödsystemet och dess utbud.

Projektet synliggjorde dessutom landsbygdens potential och förutsättningar och utmanade den urbana normen för bättre balans mellan stad och landsbygd.

Innovationscenter för landsbygden är idag en etablerad delregional nod för sydöstra Skånes aktörer, med en finansieringsmodell.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2016-1986

Projektnamn i ansökan
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Projektägare
Sjöbo kommun

Projektperiod
2016-07 – 2023-05

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
2 463 636 kronor

Offentligt stöd från LAG
1 088 432 kronor

Offentligt stöd från Region Skåne
125 000 kronor

Total finansiering
3 677 068 kronor

Värde av projektets ideella insatser
97 460 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster. Projektet riktar sig till en bred allmänhet för att skapa förutsättningar för entreprenörskap och företagsskapande. Projektet bidrar också till att öka landsbygdens attraktivitet och konkurrenskraft.