Utveckling av
Kjugekull utemuseum

Detta projekt har ännu inte fått ett formellt beslut från Jordbruksverket.

Inkluderande förnyelsearbete på Kjugekulls utemusem med klättring i centrum.

Om projektet

Regionmuseet Skåne söker stöd för att förnya Kjugekulls utemuseum, ett viktigt besöksmål i nordöstra Skåne känt för sina höga natur- och kulturhistoriska värden och sin geologi som attraherar boulderingentusiaster från hela Europa. Den nuvarande utställningen, som är från 1985, är föråldrad och behöver moderniseras för att bättre spegla områdets betydelse och för att uppdateras med information på engelska samt information om bouldering.

I projektet avser man utveckla och skapa en ny utställning i samarbete med representanter från en rad ideella föreningar, kommuner och offentliga myndigheter. Projektidén är lokalt förankrat och engagerar viktiga målgrupper såsom skolklasser, geologer, klättrare och nysvenskar. Förnyelsearbetet ska ske genom workshops med olika teman: geologiska värden och bouldering, nya perspektiv för barn/unga och nysvenskar, samt skapandet av den nya utställningen. Aktiviteter som kommer bidra till ökad social tillhörighet och delaktighet samt en ökad kunskap bland museibesökarna.

Utöver att bevara och utveckla Kjugekull som en betydelsefull och attraktiv mötesplats förväntas projektet också gynna den lokala besöksnäringen och främja ett ökat friluftsliv för en förbättrad folkhälsa och livskvalitet.

Projektfakta

Journalnummer
2023-4255

Projektnamn i ansökan
Utveckling av Kjugekull utemuseum

Projektägare
Regionmuseet Skåne

Projektperiod
2024 – 2026

Projekttyp
Genomförandeprojekt, Projektstöd

Insatsområde
Platsutveckling, stolthet och delaktighet

Samarbetspartners
Villands hembygdsförening
Friluftsfrämjandet
Iföverkets industrimuseum
C4 Climbing
Bromölla kommun
Kristianstads kommun
Region Skåne
samt pedagoger från Kiaby och Gualövs skolor och lärare från SFI-utbildningen

Kontakt & information

Projektledare
Rebecca Olsson

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram
YouTube

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
462 039 kronor

Offentligt stöd från LAG
155 491 kronor

Övrig offentlig resurs
72 080 kronor

Total finansiering
689 610 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2024-04-22

Summa urvalskriterier: 690 poäng

Styrelsens motivering:Kärnan i projektet utgår från Leaderprogrammets så kallade DNA ”de som bor och verkar på en plats också vet bäst hur den platsen kan utvecklas på bästa sätt”. När man samarbetar och förverkligar lokala tillgångar och förutsättningar läggs grunden för gemenskap och en utveckling av hållbara och attraktiva områden. Projektansökningen står väl i samklang med denna intention och kommer säkerligen ge ringar på vattnet. Då representant ur beredningsgruppen gjort fältbesök delar vi uppfattning om att uppdatering behövs.