säl och skarv

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Baltic Sea Seal and Cormorant TNC Project var ett transnationellt samarbetsprojekt som engagerade 14 leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Syftet var att synliggöra hur småskaligt fiske i Östersjön påverkas av säl och skarv. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster, vilket påverkar fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt.

Aktiviteter

Projektet inleddes med en omfattande informationsinsamling där man bland annat gick igenom forskningsrapporter och tittade på kalkyler för ekonomiska förluster för enskilda yrkesfiskare. Projektets aktiviteter omfattades också av möten mellan relevanta aktörer, fiskare, forskare, deltagande leaderområden med flera.

Det genomfördes totalt 240 intervjuer med yrkesfiskare i hela projektets genomförandeområde som utvärderades och sammanställdes och omarbetades till en rapport av det finska naturresursinstitutet LUKE.

Pandemin försvårade projektets avslut, men slutligen arrangerades ett seminarium i Bryssel, på vilket man även kunde delta digitalt.

De svenska leaderområdena kompletterade därefter med en svensk rapport som efterföljdes av ett digitalt slutseminarium för presentation och spridning av rapporten.

Resultat

Projektet resulterade i två rapporter. ”The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”, en produkt av den gemensamma, transnationella delen av projektet. Rapporten samlar fakta och redogör ingående för de intervjuer som genomfördes med yrkesfiskare från alla deltagande länder och är den mest omfattande undersökningen som gjorts kring sälen och skarvens påverkan på fisket i östersjöregionen. ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön”, en produkt av det fördjupade svenska samarbetet. Rapporten ger en bred bakgrund om säl och skarv, fördjupar sig i nuläget, redovisar intervjuer med yrkesfiskare i de svenska leaderområdena och ger åtgärdsförslag för framtiden. Båda rapporterna kan sammanfattas med slutsatsen: ”Det är uppenbart att för att komma framåt krävs ett brett samarbete, både regionalt och internationellt, mellan olika sektorer.”

Projektet resulterade även i två seminarier. Ett avslutande seminarium i Bryssel som riktade sig till beslutsfattare som EU-parlamentariker, EU-kommissionen, DG Mare, DG Enviro, nationella, regionala och lokala tjänstemän och politiker samt aktörer som yrkesfiskare- och miljöorganisationer, dvs de aktörer som behövs för att ta frågan vidare. Ett svenskt seminarium som avslutades med en paneldebatt där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), representanter från Svenska Fiskares Producentorganisation (SFPO) och leaderområdena i Sverige samt författaren av den svenska rapporten deltog.

Projektet skapade även ett nätverk kring dessa frågor, i hela östersjöområdet men också i Sverige.

Läs rapporterna genom att klicka på bilderna här nedanför.

Bild på första sidan av rapporten ”The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”.
Bild på första sidan av rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön”.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2017-3528

Projektnamn i ansökan
Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Projektägare
LEADER Sydöstra Skåne

Projektperiod
2017-09 – 2022-09

Projekttyp
Samarbetsprojekt
Transnationellt projekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Havs- och fiskerifonden

Projektstöd från EU-fond
263 605 kronor

Offentlig stöd från LAG
129 835 kronor

Total finansiering
393 440 kronor

Värde av projektets ideella insatser
4 400 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv. Det finns en stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.