förstudie hantverkskompetens

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Om projektet

Syftet var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning  inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser riskerar att försvinna.

Utbildningsläget för det traditionella bygghantverket har hamnat i kläm i det svenska utbildningssystemet då byggutbildningarna satsar nästan fullt ut på nyproduktion och hantverksutbildningarna satsar mer på småhantverk. Traderad kunskap om både material och tekniker håller på att gå förlorad och huvudsyftet med förstudien var därför att utreda möjligheten att starta en specialiserad utbildning med fokus på traditionella hantverks- och byggmetoder (byggnadsvård).

Aktiviteter

Projektet initierade flertalet samarbeten mellan planerare, utbildningsanordnare, byggbranschen och fastighetsägare.

Projektet använde följande tre metoder för att besvara förstudiens frågeställningar:

  • Informationssökning och sammanställning av befintliga studier, prognoser och rapporter.
  • Enkäter till målgrupperna – hantverkare, studenter och fastighetsägare.
  • Uppföljnings- och dialogmöten (lokalt) med hantverkare.

Resultat

Projektets aktiviteter resulterade i en rapport, som var tänkt att ligga till grund för att kunna skapa en eller flera eftergymnasiala utbildningar i leaderområdet. Vid projektets slut startades utbildningen Hantverkslärling inom kulturhistorisk byggnadsteknik på Sjöbo Vuxenutbildning.

Läs rapporten genom att klicka på bilden här nedanför.

Framsidan till rapporten "en hantverksutbildning i sydöstra skåne" med ett foto på en hantverkare som sitter på ett halmtak.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2016-6597

Projektnamn i ansökan
Förstudie Hantverkskompetens

Projektägare
Sjöbo kommun

Projektperiod
2016-10 – 2017-12

Projekttyp
Förstudie

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
211 160 kronor

Offentligt stöd från LAG
104 004 kronor

Total finansiering
315 164 kronor

Värde av projektets ideella insatser
19 866 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att undersöka möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket går helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet genom att främja kunskapsöverföring och innovation på landsbygden.