Österlens sköna vattendrag

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Med ökad kännedom om åarna och vad som har betydelse för livet i och intill vattnet, kan vattenråden bidra till att bevara åarnas ekologiska värden och förbättra vattenkvalitén genom att samordna åtgärder.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst
Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst

Om projektet

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor. Med aktörer från såväl vattenråden och naturskyddsföreningar som fiskevårdsföreningar och kommuner genomförde man aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden och skapa ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne.

Aktiviteter

I projektet arrangerades informationsträffar om samtliga vattendrag samt flertalet vandringar, studiebesök, studiecirklar och aktiviteter för barn och unga såsom vattenverkstad, vattensafari och skräpplockardag. Över 1600 personer deltog i någon av projektets alla 150 aktiviteter.

Under pandemin ställde man om och möten hölls digitalt och aktiviteter för allmänheten och skolor genomfördes i mindre grupper utomhus. Fler än väntat tycktes dock uppskatta att träffas ute i naturen och antalet deltagare sköt i höjden. Istället för en slutkonferens lät vattenråden trycka upp en informationsfolder om vattenråden som samverkansorgan och bjöd in till vandringar längs med alla åar i området. Hembygdsföreningar, byalag, naturskyddsföreningar och andra intresserade hade givande möten och diskussioner när de träffades ute vid vattendragen.

Flertalet universitet och högskolor var involverade i projektet och gav sitt stöd genom avsatt tid, kunskap och information samt producerade ett flertal rapporter. Tillsammans med Österlens folkhögskola gjorde man en konstutställning: Ringar på vattnet – Från Österlen till Östersjön som visades på konsthallen i Tomelilla och på Marint Centrum i Simrishamn.

Resultat

Österlens sköna vattendrag resulterade i ett långsiktigt nätverk och samarbete för vattenvård som sträcker sig över kommungränserna. Erfarenhetsutbytet mellan naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar och LRF inom projektet ledde till konkreta insatser för bättre vatten. Universitet, högskolor och naturskolor bidrog med avsatt tid och kunskap om vatten – allt för att öka medvetenheten om naturens värden.

Projektet bidrog också till en ökad medvetenhet kring vattenfrågor samt förankring av vattenråden som en viktig samverkansplattform i arbetet med åarna. Projektet ledde till ett ökat intresse och fler aktiviteter med fokus på vatten i olika verksamheter och en lista med åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och öka den biologiska mångfalden kopplat till vattenmiljöerna.

I slutet av projektet anställdes en åtgärdssamordnare för att jobba vidare med vattendragen i sydöstra Skåne.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2017-206

Projektnamn i ansökan
Österlens sköna vattendrag

Projektägare
Tomelilla kommun

Projektperiod
2018-03 – 2021-03

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
835 418 kronor

Offentligt stöd från LAG
411 475 kronor

Total finansiering
1 246 893 kronor

Värde av projektets ideella insatser
823 460 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.