Förstudie Samverkan invasiva arter

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Det anses mycket positivt att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en lång tid.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst
Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst

Om projektet

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Aktiviteter

Projektet inleddes med en kunskapsinsamling rörande hantering och strategier kring problematiken med invasiva arter. Man knöt kontakter med ekologer och forskare och tog reda på hur man arbetar med frågan i Sverige, Europa och världen. Projektgruppen, som bestod av projektledare, kommunekologer och/eller hållbarhetsstrateger från samtliga kommuner träffades regelbundet, och hade även möten med sakkunniga från Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen och LRF. Parkavdelningarna i de medverkande kommunerna var också involverade och aktiva i projektet. Under projektet besökte man en rad markägare och lantbrukare och det genomfördes också informations- och dialogmöten med allmänhet och markägare där projektledaren svarade på frågor och samlade in tips om olika fynd.

Projektet agerade även referens och ”bollplank” vid Naturvårdsverkets framtagande av ett så kallat handläggarstöd, ett digitalt verktyg som samlar fynd, bekämpningsinsatser och information om invasiva arter på en och samma plats.

Resultat

Projektet resulterade i ett framtaget strategiförslag som, förutom ansvarsfördelning och fokusarter, beskriver ett antal åtgärder som projektkommunerna kan och bör genomföra för att fördjupa samverkan sinsemellan och med andra aktörer för att kunna hantera utmaningen med invasiva främmande arter. Kommunerna fick efter projektet stöd från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, för att kunna fortsätta den gemensamma kraftsamlingen. Projektet skapade medvetenhet och ett ökat intresse i frågan och nådde ut genom ett tiotal tidningsartiklar samt framträdandes i både radio och tv.

Läs remissversionen av strategiförslaget genom att klicka på bilden här nedanför.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2018-822

Projektnamn i ansökan
Förstudie samverkan invasiva arter

Projektägare
Ystads kommun

Projektperiod
2018-09 – 2019-09

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
226 126 kronor

Offentligt stöd från LAG
111 375 kronor

Total finansiering
337 501 kronor

Värde av projektets ideella insatser
87 380 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett innovativt samarbetsprojekt som tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.