Genomförandeprojekt

Besöka Osby – genom historien mot framtiden

För en levande och tillgänglig mötesplats mitt i Osby med lekfulla aktiviteter för alla, i alla åldrar.

Människor promenerar längst en grusväg och träden är gröna

Snapphaneleden etapp 1

Snapphaneled mellan Arkelstorp och Sibbhult sammankopplar två redan befintliga Skåneleder.

Utveckling av Kjugekull utemuseum

Inkluderande förnyelsearbete på Kjugekulls utemusem med klättring i centrum.

Foto på havsalger mellan två stenklippor

Havsalger på tallriken

Svenska havsalger – ett hållbart blått livsmedel för en miljömedveten matlagning.

Väderskydd vid Stackedalas friluftsområde

Tollarps Scoutkår utvecklar Stackedalas friluftsområde för utomhusaktiviteter året runt och oavsett väder.

Förstudie Åtgärdsaccelerator Hanöbukten

Stärkt samordning och påskyndade vattenvårdsåtgärder för Hanöbuktens avrinningsområde.

Från SFI till arbete

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar och samverkansmöjligheter mellan stad och landsbygd.

GåGåGå

Utanförskapet motarbetades med stor framgång i Perstorps kommun.

Framsteget

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.

Hästveda Boulebana

Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun

Tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun skapade mer attraktiva och levande orter.

HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

Ett projekt som syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats.

Mötesplats Torsjö

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister

Radiostyrd bilsport för alla

Tillgänglighetsanpassning av bilbana och tillhörande anläggning för att välkomna fler att köra radiostyrda bilar.

TSOS’s webb- & radioproduktion

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe.

Utegym Lillasjön

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda.

Attraktivare Vinslöv

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv.

Fjorgyn

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa.

InfoPoints Hässleholm

Förbättrad tillgänglighet och service genom InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats.

Base Camp Skåne

Projektet ska genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne.

Satellitskinn

I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.

Reportrar i landsbygdens tjänst

Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i projektet gett medborgare på landsbygden en möjlighet att forma bilden av sin ort i media genom att anlitas som lokalkorre.

Lill-Stinas café

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.

Agnes gårdsmejeri

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka både om landsbygden och hantverket som mejerist.

Naturliga Göinge

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.

Espresso News – Kompass

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Nordic Outcraft Festival

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.

Tusen röster

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Syftet med projektet var att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.

Medeltida Åhus

Projektets idé var att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.

Innovativa Ess

Syftet med projektet var att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin.

Mötesplats Blåherremölla

I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Humleslingan – värd en dag till

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten.

Miljöplansprojektet

Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verkliga initiativ och bidra till att de kommunala, regionala, nationella och globala miljömålen uppnås.

Mötesplats Färevallen

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.

Unga Ess

Projektet ska ta vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sätt stärks de ungas identitet för området.

Läget landet

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge.

Klubb Sonya – vägen in

Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.

Besöka Osby

Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyter an till alla andra besöksmål som idag finns nära, och på så sätt göra området ännu mer intressant för turister och besökare att stanna kvar i.

MATupphandling 80/20

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 var att lösa den utmaningen.

Scanisaurus 2.021

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Småbåtshamn i Österslöv

Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.

Scenkraft

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.

Mötesplats Balsby

Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd.

Sliperiet Gylsboda

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlats till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café.

Samverkan invasiva arter

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Österlens sköna vattendrag

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i Österlens vattendrag.

Geokids

Projektet gick ut på att ta fram ett koncept för lärande av geologi för barn och unga.

Foto på två fiskare som landar en massa fisk.

Hållbar sjömat genom vårdfiske

Syftet med detta projekt var att ta reda på hur fångst av den karpfisk som landas i samband med vårdfiske på ett effektivt sätt kan tas tillvara som livsmedel samtidigt som fisken blir en resurs för att finansiera en bättre vattenmiljö.

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Detta projekt gick ut på att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk.

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken

Syftet var att samla in kunskap och underlag till en åtgärdsplan för Arkelstorpsviken som under årens lopp hade blivit allt grundare på grund av ansamlat och illaluktande sediment.

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.

Marinpedagogisk verksamhet

Syftet var att etablera en marinpedagogisk verksamhet med havsnära aktiviteter i Ystad för att öka intresset för en hållbar utveckling av Östersjön bland barn och unga.

Foto på två kvinnor som står med två hästar, ett sto och ett föl.

Destination Häst Sydöstra Skåne

Det långsiktiga målet var att medverka till sydöstra Skåne som en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Innovationscenter för landsbygden

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare för ökad tillväxt på landsbygden.

Foto på människor som går in under en skylt där det står "Must-SM 2018".

Must-SM i Kivik

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana saker.

Färsk fisk – från hav till bord

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.

Foto på datorskärm med en massa kod i olika färger.

FXH – Future Experience Hub

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Foto på två hästar med röda grimmor som står på Brösarps backar.

Equine Monitoring

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Yalla Sjöbo

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dyker upp nya kunder hela tiden.

Solvalla Bygdegård

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Mountainbikeleder

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

La Source

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid.

Kulturnavet Österlen

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.